Monumenten

Monumenten zijn de bijzondere getuigenissen van het verleden. Zij vertellen het verhaal van een stad of streek door de eeuwen heen en zijn belangrijk voor de identiteit van een samenleving. Gebouwd erfgoed is ook een inspiratiebron voor toekomstige ontwikkelingen.

De rijke cultuurhistorie van de provincie Zeeland is terug te vinden in een enorme hoeveelheid archeologisch, cultuurlandschappelijk en gebouwd monumentaal erfgoed. De verschijningsvormen zijn divers en variëren van oude ringwalburgen tot bunkercomplexen, van wegkruisen tot wederopbouwkerken en van burgermanswoningen tot buitenplaatsen.

Advisering voor overheden:
Maandelijks planoverleg
Door gebrek aan erkenning en vaak ook financiële middelen zijn vooral de niet-beschermde monumenten extra kwetsbaar en vatbaar voor verval. Monumenten maken Zeeland mooier en we moeten er dan ook voorzichtig mee omgaan. De SCEZ maakt zich sterk voor monumenten door Zeeuwse overheden te steunen bij de instandhouding en de ontwikkeling van het gebouwde culturele erfgoed.
 Zo kunnen overheden intekenen op het maandelijks planoverleg. De SCEZ maakt deel uit van het landelijke steunpuntennetwerk voor de cultuurhistorie.

Advisering voor particuliere organisaties:
Meldpunt Erfgoed Zeeland

In Zeeland zijn er tientallen particuliere monumentenorganisaties actief op provinciaal en lokaal niveau. Enkele van die organisaties ontvangen een meerjarige subsidie in het kader van het provinciaal cultuurbeleid. Het merendeel werkt samen in het Meldpunt Erfgoed Zeeland, de Zeeuwse netwerkstructuur voor bedreigd erfgoed. De aangesloten partijen behartigen ieder een monumentencategorie: gebouwd, varend, religieus, agrarisch, industrieel en landschappelijk erfgoed.

Advisering voor particulieren en overheden:
Monumentenwacht

Zeeland telt meer dan 3.500 rijksmonumenten en enkele honderden gemeentelijke monumenten. Het zijn beschermde monumenten van landelijke of regionale betekenis. Ruim 1.000 monumentale objecten, beschermde en niét-beschermde, worden regelmatig door de monumentenwacht geïnspecteerd op hun bouwkundige staat. Zeeland heeft ook veel historische objecten, elementen en structuren die (nog) geen beschermde status genieten, maar wel het behouden waard zijn.