SCEZ

Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland - SCEZ - is het aanspreekpunt en kenniscentrum voor het erfgoed in Zeeland. In dialoog met de maatschappij duiden wij erfgoed en maken wij erfgoed beleefbaar. Samen met u, door u te informeren, te adviseren en te ondersteunen.

Erfgoed in beweging
Dat is het motto van de SCEZ voor de komende jaren. Beweging verwijst naar ontwikkeling en naar verandering. Beweging is nodig om het erfgoed ook in de toekomst van waarde te laten zijn voor de Zeeuwse samenleving. Een beweging ontstaat niet vanzelf. Dat is mensenwerk. Daar ligt professie, betrokkenheid, ondernemerschap, durf, motivatie en gedrevenheid aan ten grondslag. De SCEZ en haar medewerkers maken zich sterk voor een goede erfgoedzorg in Zeeland. Sinds april 2013 gebeurt dat vanuit Het Schuitvlot aan de Looierssingel 2 in Middelburg.


Locatie Het Schuitvlot aan de Looierssingel in Middelburg (foto Mieke Wijnen Fotografie)

Wat doet de SCEZ?
De SCEZ geeft op praktische wijze uitvoering aan het provinciaal beleid op het terrein van cultureel erfgoed. Zij is de belangrijkste samenwerkings- partner van de Provincie Zeeland bij het realiseren van de provinciale ambities op dit gebied. De ambities zijn duidelijk: een zo gevarieerd en zo gespreid mogelijke cultuurparticipatie en versterking van de culturele factor in de samenleving. Op het terrein van erfgoed draagt de SCEZ bij.  

Voor wie en met wie
In Zeeland neemt de SCEZ op het gebied van erfgoed een centrale positie in. De stichting beschikt over een breed netwerk. Zij richt zich in haar doen en laten op alle geledingen van de maatschappij. Erfgoed heeft vele belanghebbenden: het Rijk en de Provincie, gemeenten en waterschap, erfgoedorganisaties, amateurs en vrijwilligers, burgers en monumenteigenaren.

Op welke manier
Het werk van de SCEZ voltrekt zich volledig in het publieke domein. Zij is geen marktpartij, heeft geen commerciële belangen, maar ziet zichzelf wel als cultureel ondernemer. Er wordt met veel partijen samengewerkt. De SCEZ beschikt over bijzondere kennis die zij voluit inzet om publieksgericht te informeren, te adviseren en te ondersteunen. Haar werkzaamheden staan geheel ten dienste van het duurzaam behoud en de duurzame ontwikkeling van het erfgoed in al zijn verschijningsvormen, materieel zowel als immaterieel. 

Het Schuitvlot
De huisvesting van de SCEZ heeft de naam 'Het Schuitvlot' meegekregen als symbolische aanlegplaats voor erfgoed. Het gebouw is gelegen aan de rand van de historische stadskern, dichtbij de stenen brug of heul in het Middelburgse Seisbolwerk. Eeuwenlang, en tot ver in de negentiende eeuw, werd er in delen van Zeeland niet alleen tussen, maar ook binnen de eilanden gevaren. Beurtschippers, zogenaamde 'schuteboeren' voeren met eenvoudige schuiten onder de heul door om zo hun tocht te vervolgen over de verbindende watergangen tussen dorp en stad.

Gebouw met geschiedenis
Het Schuitvlot is een herbestemde locatie uit de jaren zestig van de vorige eeuw en heeft een bijzondere geschiedenis. Het gebouw heeft jarenlang de bestemming gehad van gemeentelijke brandweerkazerne, de A.J.W. Mathijssen-kazerne. Ónder de vroegere brandweerkazerne bevindt zich over de hele lengte een voormalige BB-commandopost  (Bescherming Bevolking) uit de tijd van de Koude Oorlog.
In 2009-2010 is de locatie grondig verbouwd en ingericht voor het Zeeuws Archeologisch Depot en de Monumentenwacht. In 2013 volgden de overige diensten en werkvelden. Zie verder bij Contact.


Officiële opening van de brandweerkazerne en de BB-commandopost (bron: NPO Geschiedenis, Polygoon Hollands Nieuws, februari 1968). 

Meer over Het Schuitvlot