Privacyverklaring van de SCEZ

Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland ('de SCEZ’ of ‘wij’) wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe de SCEZ omgaat met privacygevoelige gegevens van klanten, werkrelaties, bezoekers, particulieren en gebruikers van haar website(s).

Naast website scez.nl maken wij in onze communicatie gebruik van de websites meldpunterfgoedzeeland.nl en boerderijenzeeland.nl (de ‘website(s)’). 

Hoe gaan wij met uw gegevens om?
De SCEZ gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven, bijvoorbeeld voor een dienst die u van ons afneemt, een activiteit waarvoor u zich heeft aangemeld of een adviesverzoek of bericht aan een van onze medewerkers. Wij bewaren uw gegevens nooit langer dan nodig of wettelijk toegestaan is en wij houden ons hierbij aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Webstatistieken en plugins
De SCEZ maakt op haar website(s) gebruik van Google Analytics en cookies om de werking ervan te verbeteren. Cookies zijn kleine onschadelijke bestandjes die tijdens een bezoek aan onze website(s) op uw computer worden geplaatst. Als gebruiker van onze website(s) heeft u de keuze om deze analytische cookies wel of niet te accepteren. In beide gevallen wordt u doorgeleid en krijgt u toegang tot de website. Wanneer u geen cookies accepteert, functioneert de website nog steeds volledig. Wij krijgen dan alleen geen waardevolle inzichten in het gebruik van onze website(s), bijvoorbeeld de pagina’s die u heeft bezocht en uw zoekopdrachten.

De gegevens die Google Analytics via cookies verzamelt worden verwerkt tot gebruikersstatistieken. De SCEZ heeft de werking van deze webapplicatie privacyvriendelijk ingesteld en wij hebben Google geen toestemming gegeven om de verzamelde informatie te gebruiken voor andere producten en services van haar. Wij nemen geen Google (advertentie) diensten af. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen indien het bedrijf hiertoe wettelijk verplicht wordt, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. 
 
Ook de sociale media-plugins van onder andere Facebook en Twitter op de website scez.nl maken gebruik van cookies. Wij hebben geen invloed op wat de aanbieders van deze webapplicaties zelf met deze cookies doen.
 
De cookies zijn op ieder moment door uzelf te verwijderen via het menu Instellingen van de internetbrowser waarmee u werkt. Met het verwijderen van de cookies op de harde schijf van uw computer kunt u op ieder moment uw toestemming intrekken voor de plaatsing van de analytische cookies via onze website(s).
 
Webformulieren
Wanneer u op een van de website(s) gebruikmaakt van een (aanmeld) formulier, bijvoorbeeld om een digitale nieuwsbrief aan te vragen of een melding door te geven, vult u alleen die gegevens in die nodig zijn voor het verwerken van uw aanvraag of melding. De verkregen informatie bewaren wij zolang nodig is om aan uw verzoek te kunnen voldoen of om uw bericht naar tevredenheid te kunnen afhandelen. 
 
Nieuwsbrieven
De digitale nieuwsbrieven Erfgoed en Ruimte en Erfgoed en Publiek verschijnen beide circa zes keer per jaar. Bij elke nieuwsbrief heeft u zelf de mogelijkheid om u af te melden, uw gegevens in te zien of deze aan te passen. 
Als donateur van de SCEZ en/of abonnee van de Monumentenwacht ontvangt u vier keer per jaar het gedrukte tijdschrift Zeeuws Erfgoed – blad voor erfgoedliefhebbers op het door u opgegeven postadres. (Adres)wijzigingen kunt u doorgeven via zeeuwserfgoed@scez.nl.
 
Verwerking door derden
Persoonsgegevens die wij van u ontvangen, maken wij niet openbaar en delen wij niet met derden, tenzij de SCEZ voor haar diensten gebruikmaakt van zogenoemde verwerkers, bijvoorbeeld een cloudprovider. In dat geval heeft de SCEZ met die derden een verwerkersovereenkomst afgesloten. Met de verwerker zijn onder andere afspraken gemaakt over beveiliging en geheimhouding van de gegevens. 
 
In enkele gevallen zullen wij uw gegevens aan een (uitvoerende) collega-organisatie verstrekken als deze betrokken is bij een gezamenlijke dienst, activiteit of evenement, of als deze organisatie deel uitmaakt van een samenwerkingsplatform zoals Meldpunt Erfgoed Zeeland, BoerderijEnZeeland of Zeeuwse Ankers. 
 
De SCEZ zal verder de door u verstrekte persoonsgegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis). In een dergelijk geval dient de SCEZ medewerking te verlenen en is zij dan ook verplicht deze gegevens af te geven. 
 
Beveiligen en bewaren
De SCEZ heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zijn onder andere de volgende maatregelen genomen:
 
De SCEZ bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.
 
Wijzigingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van de functies en de huidige technische mogelijkheden van diensten en de website(s). Eventuele aanpassingen en/of vernieuwingen hiervan kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. 
 
Uw rechten
U heeft het recht op inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Uw verzoek kunt u richten aan:
 
Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland
Postbus 49, 4330 AA Middelburg
privacy@scez.nl
+31 (0)118-670870
 
Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u adequaat te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen. U kunt hier bijvoorbeeld de KopieID app van de Rijksoverheid voor gebruiken.
 
Vraag of klacht? Geef het aan ons door
Voor vragen over deze privacyverklaring of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u met ons contact opnemen via het e-mailadres privacy@scez.nl. In het geval van een klacht, kijken we of we er samen met u uit kunnen komen. Komt u er niet met ons uit, dan heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

SCEZ juni 2018