Archeologiebeleid Provincie Zeeland

Provinciaal beleid
De uitgangspunten voor het archeologiebeleid in Zeeland zijn vastgelegd in de nota Provinciaal Cultuurbeleid 2013-2015. In dit plan wordt het grootste deel van de Nota Archeologie 2006-2012, de uitwerkingsnota van de cultuurnota Cultuur Continu uit 2008 gecontinueerd. Deze punten zijn ook opgenomen in het Omgevingsplan van de Provincie.

Aanvullende informatie


Extra richtlijnen
Sinds 12 mei 2009 zijn er aanvullende richtlijnen voor uitvoerend archeologisch onderzoek door de Provincie vastgesteld. De richtlijnen zijn aanvullend op de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) en de Leidraad Inventariserend Veldonderzoek. Het betreft een drietal aanvullende richtlijnen: Bureauonderzoek, Onderzoek op veen, Onderzoek op dagzomend of dun afgedekt pleistoceen dekzand. Tevens omvat de richtlijnen een checklist, die Provincie, waterschap en gemeenten gebruiken om archeologische rapporten op hun inhoudelijke kwaliteit te toetsen.

Aanvullende informatie


Beleidstoepassingen
De Provincie past dit beleid toe op die gebieden waar zij een toetsende rol heeft in de planvorming. Dit is in het kader van ontgrondingvergunningen en bij eigen ontwikkelingen van de Provincie als natuurontwikkeling en aanleg van provinciale infrastructuur.

Archeologische monumentenzorg
Speerpunten van het beleid voor de archeologische monumentenzorg: