Archeologie

Al sinds het begin van de negentiende eeuw doen wetenschappers en amateurarcheologen onderzoek naar het ontstaan en de ontwikkeling van een stad of streek. Opgegraven resten - aardewerk, glas, metaal, gesteente en bot - vertellen ons meer over de bewoners ervan.

Op en in de Zeeuwse bodem is nog een grote hoeveelheid archeologische informatie aanwezig. Dit archeologische bodemarchief - variërend van prehistorie, Romeinse tijd, middeleeuwen tot nieuwe tijd - vormt een noodzakelijke aanvulling op de geschiedenis zoals wij die kennen uit (opgetekende) bronnen in archieven en musea.

Archeologische Monumentenkaart
Zeeland telt bijna 500 gewaardeerde archeologische monumenten op de Archeologische Monumentenkaart. Een klein deel daarvan is nog zichtbaar. Voor het merendeel zijn dit kasteelbergen of mottes, in Zeeland ook wel vliedbergen genoemd. Het grootste deel van deze archeologische monumenten is niet zichtbaar omdat de resten zich onder het aardoppervlak bevinden.

Archeologiebeleid
Van de bijna 500 Zeeuwse monumenten zijn er 77 aangewezen als beschermd monument op grond van de Monumentenwet 1988. Archeologen ontdekken in Zeeland regelmatig nieuwe monumenten om aan de Archeologische Monumentenkaart (AMK) toe te voegen. Naast de gewaardeerde archeologische monumenten zijn er in Zeeland nog circa 2.000 oudheidkundige vindplaatsen bekend. Een deel daarvan heeft via de gemeentelijke bstemmingsplannen een bepaalde vorm van bescherming gekregen indien zij niet voorkomen op de AMK.

Advisering voor overheden
De SCEZ heeft diverse archeologische adviseurs die Provincie, waterschap en gemeenten kunnen bijstaan bij de ontwikkeling van archeologisch beleid, procesbegeleiding bij archeologisch onderzoek en de uitvoering van wettelijke taken op het gebied van archeologische monumentenzorg.

Kenniscentrum archeologie
Alle informatie bekend over Zeeuwse archeologische vindplaatsen ligt bij de SCEZ opgeslagen in het Zeeuws Archeologisch Archief en in Archis, de nationale archeologische database. Belangrijke vondsten vinden opslag in het Zeeuws Archeologisch Depot. Een aantal daarvan leent de SCEZ uit aan culturele instellingen, gemeenten en scholen. Vanuit het kenniscentrum archeologie adviseert de SCEZ instanties en particulieren over allerlei facetten van de archeologie.