Minister OCW publiceert beleidsbrief

In april 2017 werd het Projectplan Erfgoed telt gepubliceerd. Doel van Erfgoed telt was een toekomstbestendig erfgoedbeleid, waarbij rekening moest worden gehouden met actuele ontwikkelingen zoals de komst van de Omgevingswet, de verduurzamingsopgave en de leegstand van bepaalde categorieën monumenten.

In het kader van het project is een groot aantal onderzoeken uitgevoerd.

De inhoud van de brief
De beleidsbrief gaat, na de eerdere beleidsbrief “Cultuur in een open samenleving”, onder meer in op de besteding van de in het regeerakkoord overeengekomen extra middelen voor het erfgoed van in totaal € 325 miljoen. In de brief geeft de Minister van OCW duidelijk aan wat haar agenda voor de komende periode is, belangrijke punten daarbij:
 
 
Belangrijk punt in de brief is het voorstel om de fiscale aftrek voor monumenten om te zetten in een subsidieregeling. De Minister denkt daarmee beter te kunnen sturen op kwaliteit in de uitvoering en te kunnen  voorkomen dat middelen gaan naar niet-monumentale elementen. De nieuwe subsidieregeling is overigens nog niet bekend, maar in de brief wordt gemeld dat alle particuliere eigenaren maximaal 35% subsidie kunnen krijgen. 
De huidige subsidieregeling (Sim) biedt voor andere monumenten 50% subsidie, voorgesteld wordt dit verhogen naar 60%.
Verder worden duurzaamheid en herbestemming met extra middelen gestimuleerd en wordt geïnvesteerd in opleidingen.
 
De verdere procedure
De behandeling van de brief in de Tweede Kamer zal, naar verwachting worden gekoppeld aan een plenair debat over bescherming en behoud van erfgoed, dat vermoedelijk op 11 september 2018 zal plaatsvinden. De Vaste Commissie voor OCW heft inmiddels een (schriftelijke) vragenronde ingebouwd en op die vragen moet de Minister uiterlijk 17 augustus 2018 reageren. Dezelfde commissie wil ook op korte termijn een Rondetafelgesprek Monumenten organiseren.
 

Meer informatie