Evaluatie Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie Zeeland 2009-2015

De Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie Zeeland (POAZ) bepaalt voor meer dan de helft waar het archeologiebudget van de Provincie Zeeland voor wordt ingezet. Ter voorbereiding op de nieuwe cultuurnota 2017-2020 wordt de werking van de POAZ geëvalueerd. De SCEZ heeft opdracht gekregen om die evaluatie uit te voeren.

De POAZ is in 2009 door Gedeputeerde Staten ingesteld, na een uitgebreid vooronderzoek. Met de POAZ wordt richting gegeven aan extra archeologisch onderzoek om de gaten in de Zeeuwse archeologische kennis op te vullen.

Evaluatie
In de evaluatie worden alle vanuit de POAZ gefinancierde resultaten betrokken, evenals resultaten op de in 2009 geformuleerde kernthema’s, ook uit anders gefinancierde onderzoeken. Daarnaast worden ook de gegevens van sinds 2008 uitgevoerde gravende onderzoeken geïnventariseerd om mede tegen die achtergrond het effect van de POAZ te kunnen bepalen. Zo kan bezien worden of een POAZ gehandhaafd moet blijven of niet meer nodig is, en kan bij eventuele handhaving bepaald worden of en welke aanpassingen noodzakelijk zijn. Als deskundige klankbordgroep voor de evaluatie zal het Provinciebreed Overleg Zeeuwse Archeologie (PROZA) fungeren.